Enable JavaScript to visit this website.

TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av TBE-viruset. Sykdommen er sjelden i Norge, men er til gjengjeld en svært alvorlig virus-sykdom som kan lede til hjernehinnebetennelse. Les mer om hva TBE er her. TBE forekommer både i Norge og utlandet, særlig områder av Sentral- og Øst-Europa. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke.

I denne artikkelen kan du lese mer om: 

 

TBE I NORGE

Flått med TBE-viruset har i de senere år etablert seg i kystdistriktene i Sør-Norge, og de meldte TBE-tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder­fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.1

Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Viken, Rogaland, Trøndelag og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. I disse områdene er det ikke meldt om smitte til mennesker, men der det er påvist TBE i flått, kan det være en mulig risiko for smitteoverføring til menneske.

I tillegg til andre forebyggende tiltak anbefaler Folkehelseinstituttet at det bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i disse fylkene. I 2019 ble det meldt totalt 35 tilfeller av TBE forårsaket av TBE-viruset, hvorav 28 tilfeller ble smittet innenlands, 4 tilfeller ble smittet i utlandet og for 3 tilfeller var smittested ukjent. Tilfellene smittet i Norge ble meldt fra Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Aust-Agder og Akershus.3

Av de 169 tilfellene av skogflåttencefalitt meldt i perioden 1994–20182, var 139 smittet i Norge, 22 i utlandet, og 8 på ukjent smittested.

Folkehelseinstituttet melder at det i de siste 10 årene har antall tilfeller ligget mellom 5-16.2 Antallet for 2019 og 2020 viser en økning fra tidligere år, men en foreløpig topp i antall registrete tilfeller i 2020.5 I 2020 viser foreløpig tallene en økning av antall TBE tilfeller til 41.5

Dersom du opplever plager du tror kan skyldes flåttbitt, bør du ta kontakt med lege. 

tbe tilfeller antatt smittested norge
Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge. (Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/. Oppdatert 24.06.2019).

 

TBE I UTLANDET

I utlandet forekommer TBE i områder av Sentral- og Øst-Europa, og risikoen for smitte kan variere innenfor små (flekkvise) områder. Folkehelseinstituttet oppgir at områdene hovedsakelig omfatter Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia og Sør-Tyskland.

Videre opplyser de at det finnes noe mildere former rundt Østersjøen (spesielt Baltikum, Stockholms skjærgård og østre del av Mälaren, Ålandsøyene, Gotland og Bornholm).

I sørlige deler av Sverige er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer, og det er rapportert noen sykdomstilfeller også i Bohuslän. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksine i vaksinasjonsprogrammet.

tbe utbredelse i utlandet
Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018

Omfanget av epidemiologisk kartlegging av TBE-tilfeller varierer i de ulike landene. Derfor er det mulig at de data som presenteres her ikke er helt fullstendige. Det kan ikke utelukkes at TBE-virusinfeksjon med etterfølgende utvikling av sykdommen, kan forekomme i nye områder. Dette kartet er basert på dokumenterte tilfeller av TBE-virusinfeksjon samt på deteksjon av patogenet i naturen.
 

Les mer om:


Referanser:

  1. https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/#utbredelse.... Oppdatert 24.6.2019. Lest 03.04.2021

  2. Årsrapport 2019. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer.

  3. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflatte... Oppdatert 15.04.2019. Lest 09.12.2020

  4. Paulsen KM, Stuen S et al. «Tick-borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway. Zoonoses and Pubic Health. 2019; Vol 66, issue 2

  5. Folkehelseinstituttet, MSIS, foreløpig data per 24.02.2021

PP-VAC-NOR-0221