TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sjelden, men alvorlig virussykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av TBE-viruset. Det er viktig å være klar over at TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler, og kan overføres kort tid etter at du er bitt.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

TBE er en sjelden sykdom i Norge, og den er mindre vanlig enn borreliose, som også smitter fra flåttbitt. Til gjengjeld kan den være en svært alvorlig virussykdom som kan lede til hjernebetennelse. Det finnes ingen legemidler som kan behandle TBE, og de som blir alvorlig syke, kan få varige skader i nervesystemet.

DETTE ER FORSKJELLEN PÅ TBE OG BORRELIOSE:

Smittekilde:
 • TBE er et virus
 • Borrelia er en bakterie
Overførsel:
 • TBE-virus – overføres gjennom flåttbitt innen få minutter
 • Borrelia – overføres gjennom flåttbitt etter +24 timer
Risikoområde:
 • TBE-viruset finnes i endemiske områder i Europa. For Norge er det kun påvist TBE-smitte hos mennesker i Agder, Telemark og Vestfold og tidligere Buskerud fylke. ​​​​​​​
 • Borrelia finnes i hele Europa
Vaksinasjon:
 • TBE: kan forebygges ved vaksinasjon, dersom du blir ofte bitt av flått og ferdes i områder med kjente tilfeller av human TBE (Agder, Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke).
 • Borreliose: ikke mulig
Spesifikk behandling:


I Norge er det ikke rapportert om dødsfall som følge av TBE. Det er viktig å beskytte seg, slik at du unngår TBE og andre flåttbårne sykdommer. Dersom du oppholder deg i områder med mye flått og hvor det er påvist TBE-virus, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan du forebygger flåttbitt og flåttbåren sykdom.

SYMPTOMER VED TBE OG FLÅTTBITT

Dersom du blir smittet av TBE-viruset gjennom flåttbitt, og utvikler TBE, er det stor variasjon i hvordan sykdommen forløper for den enkelte. I de fleste tilfellene vil kroppens immunforsvar selv ordne opp, og noen merker nesten ingenting, mens andre blir svært alvorlig syke.

Hvis du blir syk, forløper sykdommen i to faser. Symptomene på TBE er først noen dager med influensaliknende symptomer.

Etter noen feberfrie dager vil omtrent én av tre utvikle alvorlig hjernebetennelse, som kan gi følgeskader og varige mén.

Symptomene på TBE er:

 • feber

 • muskelverk

 • sykdomsfølelse i kroppen

 • hodepine

 • nakkestivhet

 • lysskyhet

 • epileptiske anfall

 • lammelser

Illustrasjon av TBE-symptomer kan deles i fase 1 og fase 2.

Hos én av tre av dem som får symptomer, vil TBE-viruset spre seg til hjerne og ryggmarg.1
Etter en kortere periode med mindre eller ingen feber, vil én av tre som får symptomer med TBE 1, gå over i en andre fase – med mer alvorlige og kraftigere symptomer på hjernebetennelse, hjernehinnebetennelse og/eller ryggmargbetennelse. Symptomer kan være høyere og mer langvarig feber, verre hodesmerter, søvnløshet, forvirring, eventuelt oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Da er du gjerne så dårlig at du har tatt kontakt med legevakt.

LANGTIDSPLAGER AV TBE

Typiske langtidsplager er problemer med korttidshukommelse, konsentrasjonsproblemer, tretthet og hodepine. Noen kan få plager som varer i måneder og år etter en TBE-virusinfeksjon. Dødeligheten hos de som blir syke, er omtrent 1 % i Vest-Europa. 2

Nasjonal kompetansetjeneste for flått og flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, melder at voksne, særlig eldre, ofte får et mer alvorlig sykdomsforløp enn barn, og at små barn vanligvis har et mildere forløp enn eldre barn. En oppfølgingsstudie på barn som gjennomgikk en TBE- eller borreliainfeksjon i nervesystemet, viser at barn med TBE-infeksjon i større grad rapporterte om langtidsplager ett år etter infeksjon, sammenliknet med gjennomgått nevroborreliose. Typiske plager var tretthet og hodepine. Når det er sagt, skal det sies at TBE hos barn er veldig sjelden.

FOREBYGGING OG BEHANDLING

Det finnes ingen behandling mot sykdommen, derfor er forebygging ved godt flåttvett viktig.

Når du går i områder med mye flått, bruk gjerne lange bukser og dekk deg til ved anklene. Du kan også redusere risikoen for flåttbitt ved å bruke insektmidler, eller holde deg på stier i stedet for å gå i høyt gress, lyng og kratt. Vi anbefaler å gjøre en flåttsjekk når du har vært i områder med mye flått, og heng gjerne tøyet opp til tørk. Flåtten tåler tørke dårlig. Det er også mulig å vaksinere seg mot TBE (skogflåttencefalitt), dersom du blir ofte bitt av flått og ferdes i områder med kjente tilfeller av human TBE (Agder, Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke).

Skulle flåtten ha bitt seg fast, fjern den så raskt som mulig for å minimere risikoen for sykdom. Les mer om hvordan du fjerner flått her. Ett eneste flåttbitt kan være nok til å overføre TBE-virus til mennesker, og det finnes ingen behandling mot TBE. Snakk med lege, sykepleier eller farmasøyt om forebygging!

Skulle du bli syk med TBE, vil kroppens immunforsvar kunne ordne opp, men noen blir så syke at de må legges inn på sykehus for å få støttende behandling. Ifølge Flåttsenteret kan slik behandling bestå av ulike smertestillende medikamenter og væske- og energistilskudd. De oppgir også at det i sjeldne, alvorlige tilfeller kan være aktuelt med behandling på intensivavdeling for å overvåke respirasjon og tegn på forhøyet trykk i hjernen (hjerneødem).


Les mer om:


Referanser:

​​​​​​​1. Kaiser R. Brain 1999;122(Pt 11):2067–78

2. Folkehelseinstituttet, artikkel: Skogflåttencefalitt (TBE). Lest 08.09.2021

3.  https://xn--flttsenteret-ucb.no/sykdommer-og-symptomer/sykdommer/skogfla...
​​​​​​​ https://flåttsenteret.no/sykdommer-og-symptomer/sykdommer/skogflattencefalitt-tbe/ Oppdatert 16.10.2020. Lest 09.12.2020

4.  Folkehelseinstituttet, smittevernveilederen. Lest 08.09.2021

5. Paulsen KM, Stuen S et al. «Tick-borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway. Zoonoses and Pubic Health. 2019; Vol 66, issue 2.